امروز: شنبه 04 فروردين 1397 برابر با 24 مارس 2018

جمعیت کشور ۲۸٬۱ میلیون تن اعلام شد

 • جمعه, 01 خرداد 1394

اداره احصائیه مرکزی، با انتشار سالنامه احصائیوی ۱۳۹۳، نفوس کشور را ۲۸٬۱ میلیون تن تخمین زد و اعلام کرد که رشد اقتصادی، تولیدات صنایع و واردات افغانستان کاهش و صادرات و تولید گندم افزایش یافته است.

سالنامه احصائیوی نشان می‌دهد که رقم بیماران ایدز در افغانستان، ۷٬۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۲ افزایش یافته است. رئیس اداره احصاییه مرکزی این افزایش را هشدار دهنده دانست و گفت که این معضل باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

به گزارش پایگاه خبری رسالت ، «شیر محمد جامی زاده» رئیس اداره احصاییه مرکزی گفت که سالنامه یادشده درمدت دو ماه تکمیل شده است و ۹۹ درصد نزدیک به حقیقت می‌باشد.

به گفته او ارقام منتشره سالنامه احصاییوی، به همکاری وزارت‌ها، ادارات مستقل دولتی و سکتورخصوصی توسط کارمندان این اداره جمع‌آوری شده است.

در سالنامه آمده است که از جمع ۲۸٬۱ میلیون نفوس کشور ۱۳٬۷ میلیون را زنان و ۱۴٬۴ میلیون دیگر را مردان تشکیل می‌دهند. همچنان در سالنامه آمده است که ازجمله مجموع نفوس کشور ۱٬۵ میلیون تن را کوچی‌ها و متباقی را افراد مسکون تشکیل می‌دهد.

منبع نوشته است که از مجموع نفوس کشور ۶٬۵ میلیون در شهرها و ۲۰٬۱ میلیون تن در دهات زندگی می‌کنند و متباقی را کوچی‌ها تشکیل می‌دهند.

در سالنامه تذکر رفته است که۱۲٬۲ میلیون تن پایین‌تر از ۱۵ ساله و متباقی آنها بلندتر از ۱۵ سال عمر دارند.

در سالنامه تذکر رفته است که ارقام مربوط به درجه تحصیل کارمندان دولت، نشان می‌دهد که ۳۰۵ تن دوکتور، ۳۸۴۸ تن ماستر، ۴۰۷ تن فوق لسانس، ۴۶۳۰۷ تن لسانس و ۲۴۲۹۰۹ تن پایین تراز درجه لسانس کارمندان خدمات ملکی درچوکات دولت ایفای وظیفه می‌کنند.

در بخش معارف سالنامه آمده است که درسال ۱۳۹۳ مجموعاً ۹۴۷۷۶۱۴ شاگرد شامل مکاتب ابتدایی، متوسطه، لیسه‌های مسلکی و انستیتیوت‌های تخنیکی و مسلکی، شپی لیسه‌ها، تربیه معلم، تعلیمات دینی و شاگردان بیرون مرزی می‌باشند که از آن جمله ۹۲۶۷۹۳۸ تن آن مربوط تعلیمات عمومی دولتی، ۲۰۹۶۷۶ تن آن مربوط به تعلیمات خصوصی می‌باشد.

در سالنامه، در مورد پیشرفت معارف در کشور گفته شده است که سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۲ در تعداد شاگردان ۱۱٬۳ درصد افزایش آمده است.

همچنان اداره مرکزی احصائیه نوشته است که سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۲ تعداد مجموعی معلمین به ۲۱۱۹۹۲ تن بالغ می‌گردد که از جمله ۲۰۱۰۸۸ تن، دربخش دولتی و متباقی ۱۰۹۰۴ معلم دربخش سکتور خصوصی می‌باشند.

 در سالنامه آمده است که درسال ۱۳۹۳ مجموع محصلان پوهنتون‌های دولتی و موسسات تحصیلات عالی خصوصی، بالغ بر ۲۵۳۱۶۱ تن شده که به تناسب سال قبل آن ۲۳٬۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

منبع نوشته است که از جمع یادشده ۲۰۱۱۸۲ تن محصل ذکور و ۵۱۹۷۹ تن را اناث تشکیل می‌دهند.

در سالنامه آمده است که درسال ۱۳۹۳، از جمله ۱۲۶ مؤسسه تحصیلات عالی درکشور۳۱ مؤسسه دولتی و متباقی خصوصی می‌باشد و ۱۶ مؤسسه تحصیلی خصوصی نسبت به سال ۱۳۹۲ افزایش یافته است.

این اداره در مورد خدمات صحی گفته است که سال گذشته، ۹۱ مرکز صحی جدید شامل مراکز صحی فرعی، اساسی و جامع در کشور ایجاد شده و به این ترتیب، تعداد مجموعی مراکز صحی در کشور، به ۲۱۹۷ مرکز رسیده است. این ارقام ۴٬۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

در سالنامه نوشته شده که با وجود آن مراکز جدید صحی ایجاد شده هنوز هم خدمات کافی نبوده و برای هر ده هزار نفر پنج بستر و سه داکتروجود دارد.

منبع نوشته است که سال گذشته هنوز هم شیوع امراض ساری ملاریا، توبرکلوزو و ایدز وجود داشت؛ اما بیماری ملاریا نسبت به سال ۱۳۹۲ کمی کاهش یافته بود.

اما در سالنامه نگاشته شده که تعداد بیماران ایدز درسال ۱۳۹۳ به ۱۶۴۴ تن می‌رسید که ۷٬۵ در صد افزایش را نسبت به سال ما قبل آن نشان می‌دهد.

در سالنامه آمده است که افزایش بیماران ایدز، جداً هشدار دهنده است و باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

 در بخش اقتصادی سالنامه اداره احصاییه مرکزی آمده است که ارزش تولید ناخالص داخلی کشور در سال گذشته، به ۲۱ میلیارد دالر بالغ شده و ۰٬۲۲ میلیارد دالر یا یک درصد کاهش را نسبت به سال ۱۳۹۲ نشان می‌دهد.

در سالنامه آمده است که رشد تولید ناخالص داخلی ۲٬۱ درصد بوده و ارزش تولید ناخالص داخلی سرانه به ۷۴۷ دالر آمریکایی رسیده است. در سال ۱۳۹۲ عاید سرانه ۷۷۲ دالر خوانده شده بود.

منبع نوشته است که زراعت در تولید ناخالص ۲۴٬۳۲ درصد، صنعت ۲۰٬۹۲ درصد وخدمات ۵۱٬۳۰ درصد سهم داشته که بلندترین سهم را درسکتور خدمات درتولید ناخالص داخلی دارا می‌باشد.

به اساس سالنامه، شاخص قیم مواد مصرفی در سال ۱۳۹۳ نشان می‌دهد که سطح تورم در افغانستان صفر عشاریه هفت در صد بوده و یک کاهش نسبی را نظر به سال ۱۳۹۲ که به پنج عشاریه شش در صد می‌رسید نشان می‌دهد.

همچنان در سالنامه تذکر رفته است که در سال گذشته مقدار ۵٬۴ میلیون تن گندم تولید شده است که نسبت به سال ۱۳۹۲ ۳٬۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد که ناشی از بارندگی‌های زیاد بود.

همچنان یافته‌های اداره یادشده نشان می‌دهد که ساحات تحت زرع گندم، برنج و سایر حبوبات درسال ۱۳۹۳ نسبت به سال گذشته ۱۶۷۴۴۴ هکتار افزایش یافته است.

منبع نوشته است که ارزش تولیدات صنایع خصوصی و دولتی درسال گذشته ۷۳۱۵ میلیون افغانی بود و نسبت به سال ما قبل آن ۳۰۵۸٬۳ میلیون افغانی ۲۹٬۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

این اداره علاوه کرده است که رقم واردات سال گذشته ۷٬۷ میلیارد دالرامریکایی و رقم صادرات ۵۷۱ میلیون دالر آمریکایی بود؛ درحالی که رقم واردات در سال ۱۳۹۲ به بیش از۸٬۷ میلیارد دالرامریکایی و رقم صادرات ۵۱۵ میلیون دالر آمریکایی می‌رسید.

در سالنامه تذکر رفته است که رقم تولید و تورید انرژی برق در کشور نشان می‌دهد که از ۱۰۲۲٬۳ میلیون کیلو وات درساعت درسال ۱۳۹۲، به ۱۰۴۹٬۰ مییلیون کیلووات برق درساعت درسال ۱۳۹۳ افزایش یافته است.

منبع علاوه کرده که دربخش مخابرات، انکشاف قابل ملاحظه صورت گرفته است؛ چنانچه ۲۴٬۸ میلیون سیم کارت توسط همه کمپنی‌های موباییل درکشور تا آخر سال ۱۳۹۳ به فروش رسیده است.

همچنان در سالنامه آمده است که درسال ۱۳۹۳ خط هوایی دولتی آریانا به مقدار ۱۳۰۲ تن اموال را انتقال داده است و برعکس خطوط هوایی خصوصی، در رابطه به انتقال مسافرین بر رقیب دولتی خود آریانا پیشی گرفته است.

در سالنامه آمده است که در رابطه به ساختمان‌ها و سرک؛ ارقام سال ۱۳۹۳ نشان می‌دهد که دولت وبخش خصوصی ۵٬۴ درصد افزایش را درساختمان‌ها و۱۹٬۹ درصد افزایش را در سرک سازی نسبت به سال ۱۳۹۲ داشته‌اند.

 به اساس معلومات احصائیه مرکزی، مجموع کمک‌های وعده شده جامعه جهانی در سال ۱۳۹۳ به افغانستان، به ۴۰۵۵٬۴۸ میلیون دالر می‌رسید؛ اما از این جمله ۴۰۰۲٬۳۱ میلیون دالر پرداخت شده است.

در این نشست که روز سه شنبه (۳۰ ثور) برگزار شد، «احمد ضیا مسعود» نماینده فوق العادهٔ رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب، معینان وزارت‌های ذیربط شرکت داشتند.

مسعود اعلان این احصاییه را ستود و گفت که ارقام دقیق می‌تواند حکومت را درجهت تهیه برنامه‌های کاری کمک کند.

وی گفت که نظربه معلومات سالنامه ۱۳۹۳ رشد اقتصادی کشور از ۶٬۵ درصد به ۲٬۲ درصد و عاید سرانه از ۷۷۲ به ۷۴۸ دالر آمریکایی کاهش یافته است که علت آن کاهش کمک‌های جامعه جهانی می‌باشد.

مسعود افزود که اقتصاد افغانستان وابسته به کمک‌های خارجی است و وقتی که کمک‌ها کاهش یابد، معلوم دار است که رشد اقتصادی کاهش می‌یابد.

رئیس احصاییه مرکزی از ارگان‌های دولتی و غیردولتی خواست که درموقع جمع‌آوری معلومات و ارقام، با کارمندان این اداره همکاری داشته باشند و به موقع معلومات لازم را دراختیار آنان بگذارند.

وی از وزارت تحصیلات عالی خواست که در قسمت آموزش‌های بیشتر کارکنان این اداره، همکاری داشته باشد.

منتشر شده در اقتصاد
کد خبر: 1296

ارسال نظر

کادرهایی که با علامت (*) مشخص شده اند وارد کردن اطلاعات در آنها الزامی می باشد. کد HTML مجاز نیست.

 • تبدیل افغانستان به مرکز تجارت و ترانزیت منطقه
  تبدیل افغانستان به مرکز تجارت و ترانزیت منطقه پایگاه خبری رسالت -سومین نشست سالانۀ “سام” تحت عنوان (پیشرفت ها و دستآوردهای انکشاف افغانستان و آجندای اصلاحات) قبل از ظهر امروز با سخنرانی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، رسماً افتتاح شد. این نشست که با حضور نمایندگان نزدیک به ۴۰ کشور در ارگ برگزار گردید، رئیس جمهور غنی به…
  نوشته شده در پنج شنبه, 13 مهر 1396 19:04
 • به هر قیمتی که باشد افغانستان را می سازم!
  به هر قیمتی که باشد افغانستان را می سازم! اشرف غنی در مراسم روز جهانی جوان گفت که به هر قیمتی که باشد افغانستان را می سازم. به گزارش پایگاه خبری رسالت، ارگ ریاست جمهوری به مناسبت روز جهانی جوان، مراسمی به منظور حمایت از جایگاه این قشر عظیم کشور برگزار کرد. وی افزود:بیشترین سرمایه سیاسی خود را در…
  نوشته شده در یکشنبه, 22 مرداد 1396 05:53
 • 235 اسیر هزارهِ میرزا اولنگ امروز بعد از ظهر آزاد شدند
  235 اسیر هزارهِ میرزا اولنگ امروز بعد از ظهر آزاد شدند پایگاه خبری رسالت- 235 اسیر هزارهِ میرزا اولنگ امروز بعد از ظهر آزاد شدند.  به گزارش پایگاه خبری رسالت: تعداد 235 نفر از اسرای درقریه میرزا ولنگ پس از 4 روز در نتیجه سعی و تلاش بزرگان محلی با رهبری مقام ولایت از چنگ طالبان وداعش رها شده و دقایقی پیش…
  نوشته شده در چهارشنبه, 18 مرداد 1396 14:51
 • تیر باران 26 کشاورز توسط داعش در سرپل
  تیر باران 26 کشاورز توسط داعش در سرپل پایگاه خبری رسالت - گروه تروریستی تکفیری داعش شب گذشته داعش 26 کشاورز ربوده شده را در سرپل تیرباران کرد. به گزارش پایگاه خبری رسالت ،محمدنور رحمانی، رییس شورای ولایتی سرپل می‌گوید که افراد زیردست شیرمحمد غضنفر، یکی از فرماندهان گروه داعش از میان 27 کشاورزی که روز گذشته از…
  نوشته شده در یکشنبه, 15 مرداد 1396 22:49
 • چهره شهر کابل تغییر می کند
  چهره شهر کابل تغییر می کند براساس طرح و دیزاین جدید حکومت به کمک یک شرکت خصوصی خارجی چهره ظاهری شهر کابل تغییر می کند. به گزارش پایگاه خبری رسالت  "رئیس جمهور غنی" نخستین طرح و دیزاین شهر کابل را شام امروز سه شنبه (۳ اسد) از طریق ویدیو کنفرانس مورد ارزیابی قرار داد. در جریان…
  نوشته شده در چهارشنبه, 04 مرداد 1396 19:24
 • افغانستان چهارمین کشور ناامن جهان
  افغانستان چهارمین کشور ناامن جهان پایگاه خبری رسالت -بانک جهانی در گزارش تازه‌اش افزایش فقر، ناامنی و رشد آهسته‌ی اقتصادی را تهدید‌های جدی برای آینده افغانستان خوانده است. در این گزارش آمده است: “مردم فقیر و تنگدست، آسیب پذیرترین افراد در میان جمعیت افغانستان هستند. پس از سال ۲۰۱۱ میلادی ناامنی و بی‌ثباتی ۱.۳ میلیون…
  نوشته شده در دوشنبه, 22 خرداد 1396 22:28
 • تروریزم نه شیعه می شناسد نه سنی
  تروریزم نه شیعه می شناسد نه سنی پایگاه خبری رسالت -مردم هرات هفتمین روز از شهدای مسجد جامع این شهر را با پیام وحدت و همدلی شیعیان و اهل تسنن گرامی داشتند و از منافقان و دشمنان اسلام ابراز نفرت و انزجار کردند.  هفتمین روز شهادت جمعی از روحانیون و دیگر شهدای حمله تروریستی مقابل مسجد جامع هرات…
  نوشته شده در دوشنبه, 22 خرداد 1396 21:51
 • واکنش قرضاوی به قرار گرفتن در فهرست تررویسم
  واکنش قرضاوی به قرار گرفتن در فهرست تررویسم پایگاه خبری رسالت - برخی از شخصیت هایی که نامشان در فهرست جدید تروریسم چهار کشور عربی علیه قطر وارد شده است، نسبت به قرار گرفتن نام خود در این فهرست واکنش نشان دادند. به گزارش پایگاه خبری رسالت به نقل از رای الیوم، «یوسف قرضاوی» رئیس اتحادیه جهانی علمای…
  نوشته شده در شنبه, 20 خرداد 1396 11:42
 • ۱۰۰ کشته و ۴۰۰ زخمی؛ آخرین آمار تلفات انفجار دیروز کابل
  ۱۰۰ کشته و ۴۰۰ زخمی؛ آخرین آمار تلفات انفجار دیروز کابل ۱۰۰ کشته و ۴۰۰ زخمی؛ آخرین آمار تلفات انفجار امروز کابل به گزارش پایگاه خبری رسالت -به دنبال حمله یک موتر بمب در کابل که منجر به کشته و زخمی شدن بیش از 500 نفر مسلمان روز ه دار شد برخی از افراد مطلع در صحبت با برخی از رسانه…
  نوشته شده در پنج شنبه, 11 خرداد 1396 07:49
 • رسماکار ساخت جاده یکاولنگ - دره‌صوف افتتاح شد
  رسماکار ساخت جاده یکاولنگ - دره‌صوف افتتاح شد کار ساخت جاده عمومی یکاولنگ-دره صوف توسط محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور با حضور مقامات محلی بامیان رسما افتتاح شد. به گزارش پایگاه خبری رسالت رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز پنجشنبه (28 ثو) در رأس یک هیئت عالی رتبه دولتی جهت افتتاح این جاده به ولایت بامیان…
  نوشته شده در جمعه, 29 ارديبهشت 1396 18:37

فعالیتهای مسجد جامع الزهرا

فعالیتهای حوزه علمیه رسالت