امروز: چهارشنب 30 آبان 1397 برابر با 21 نوامبر 2018

جمعیت کشور ۲۸٬۱ میلیون تن اعلام شد

 • جمعه, 01 خرداد 1394

اداره احصائیه مرکزی، با انتشار سالنامه احصائیوی ۱۳۹۳، نفوس کشور را ۲۸٬۱ میلیون تن تخمین زد و اعلام کرد که رشد اقتصادی، تولیدات صنایع و واردات افغانستان کاهش و صادرات و تولید گندم افزایش یافته است.

سالنامه احصائیوی نشان می‌دهد که رقم بیماران ایدز در افغانستان، ۷٬۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۲ افزایش یافته است. رئیس اداره احصاییه مرکزی این افزایش را هشدار دهنده دانست و گفت که این معضل باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

به گزارش پایگاه خبری رسالت ، «شیر محمد جامی زاده» رئیس اداره احصاییه مرکزی گفت که سالنامه یادشده درمدت دو ماه تکمیل شده است و ۹۹ درصد نزدیک به حقیقت می‌باشد.

به گفته او ارقام منتشره سالنامه احصاییوی، به همکاری وزارت‌ها، ادارات مستقل دولتی و سکتورخصوصی توسط کارمندان این اداره جمع‌آوری شده است.

در سالنامه آمده است که از جمع ۲۸٬۱ میلیون نفوس کشور ۱۳٬۷ میلیون را زنان و ۱۴٬۴ میلیون دیگر را مردان تشکیل می‌دهند. همچنان در سالنامه آمده است که ازجمله مجموع نفوس کشور ۱٬۵ میلیون تن را کوچی‌ها و متباقی را افراد مسکون تشکیل می‌دهد.

منبع نوشته است که از مجموع نفوس کشور ۶٬۵ میلیون در شهرها و ۲۰٬۱ میلیون تن در دهات زندگی می‌کنند و متباقی را کوچی‌ها تشکیل می‌دهند.

در سالنامه تذکر رفته است که۱۲٬۲ میلیون تن پایین‌تر از ۱۵ ساله و متباقی آنها بلندتر از ۱۵ سال عمر دارند.

در سالنامه تذکر رفته است که ارقام مربوط به درجه تحصیل کارمندان دولت، نشان می‌دهد که ۳۰۵ تن دوکتور، ۳۸۴۸ تن ماستر، ۴۰۷ تن فوق لسانس، ۴۶۳۰۷ تن لسانس و ۲۴۲۹۰۹ تن پایین تراز درجه لسانس کارمندان خدمات ملکی درچوکات دولت ایفای وظیفه می‌کنند.

در بخش معارف سالنامه آمده است که درسال ۱۳۹۳ مجموعاً ۹۴۷۷۶۱۴ شاگرد شامل مکاتب ابتدایی، متوسطه، لیسه‌های مسلکی و انستیتیوت‌های تخنیکی و مسلکی، شپی لیسه‌ها، تربیه معلم، تعلیمات دینی و شاگردان بیرون مرزی می‌باشند که از آن جمله ۹۲۶۷۹۳۸ تن آن مربوط تعلیمات عمومی دولتی، ۲۰۹۶۷۶ تن آن مربوط به تعلیمات خصوصی می‌باشد.

در سالنامه، در مورد پیشرفت معارف در کشور گفته شده است که سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۲ در تعداد شاگردان ۱۱٬۳ درصد افزایش آمده است.

همچنان اداره مرکزی احصائیه نوشته است که سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۲ تعداد مجموعی معلمین به ۲۱۱۹۹۲ تن بالغ می‌گردد که از جمله ۲۰۱۰۸۸ تن، دربخش دولتی و متباقی ۱۰۹۰۴ معلم دربخش سکتور خصوصی می‌باشند.

 در سالنامه آمده است که درسال ۱۳۹۳ مجموع محصلان پوهنتون‌های دولتی و موسسات تحصیلات عالی خصوصی، بالغ بر ۲۵۳۱۶۱ تن شده که به تناسب سال قبل آن ۲۳٬۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

منبع نوشته است که از جمع یادشده ۲۰۱۱۸۲ تن محصل ذکور و ۵۱۹۷۹ تن را اناث تشکیل می‌دهند.

در سالنامه آمده است که درسال ۱۳۹۳، از جمله ۱۲۶ مؤسسه تحصیلات عالی درکشور۳۱ مؤسسه دولتی و متباقی خصوصی می‌باشد و ۱۶ مؤسسه تحصیلی خصوصی نسبت به سال ۱۳۹۲ افزایش یافته است.

این اداره در مورد خدمات صحی گفته است که سال گذشته، ۹۱ مرکز صحی جدید شامل مراکز صحی فرعی، اساسی و جامع در کشور ایجاد شده و به این ترتیب، تعداد مجموعی مراکز صحی در کشور، به ۲۱۹۷ مرکز رسیده است. این ارقام ۴٬۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

در سالنامه نوشته شده که با وجود آن مراکز جدید صحی ایجاد شده هنوز هم خدمات کافی نبوده و برای هر ده هزار نفر پنج بستر و سه داکتروجود دارد.

منبع نوشته است که سال گذشته هنوز هم شیوع امراض ساری ملاریا، توبرکلوزو و ایدز وجود داشت؛ اما بیماری ملاریا نسبت به سال ۱۳۹۲ کمی کاهش یافته بود.

اما در سالنامه نگاشته شده که تعداد بیماران ایدز درسال ۱۳۹۳ به ۱۶۴۴ تن می‌رسید که ۷٬۵ در صد افزایش را نسبت به سال ما قبل آن نشان می‌دهد.

در سالنامه آمده است که افزایش بیماران ایدز، جداً هشدار دهنده است و باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

 در بخش اقتصادی سالنامه اداره احصاییه مرکزی آمده است که ارزش تولید ناخالص داخلی کشور در سال گذشته، به ۲۱ میلیارد دالر بالغ شده و ۰٬۲۲ میلیارد دالر یا یک درصد کاهش را نسبت به سال ۱۳۹۲ نشان می‌دهد.

در سالنامه آمده است که رشد تولید ناخالص داخلی ۲٬۱ درصد بوده و ارزش تولید ناخالص داخلی سرانه به ۷۴۷ دالر آمریکایی رسیده است. در سال ۱۳۹۲ عاید سرانه ۷۷۲ دالر خوانده شده بود.

منبع نوشته است که زراعت در تولید ناخالص ۲۴٬۳۲ درصد، صنعت ۲۰٬۹۲ درصد وخدمات ۵۱٬۳۰ درصد سهم داشته که بلندترین سهم را درسکتور خدمات درتولید ناخالص داخلی دارا می‌باشد.

به اساس سالنامه، شاخص قیم مواد مصرفی در سال ۱۳۹۳ نشان می‌دهد که سطح تورم در افغانستان صفر عشاریه هفت در صد بوده و یک کاهش نسبی را نظر به سال ۱۳۹۲ که به پنج عشاریه شش در صد می‌رسید نشان می‌دهد.

همچنان در سالنامه تذکر رفته است که در سال گذشته مقدار ۵٬۴ میلیون تن گندم تولید شده است که نسبت به سال ۱۳۹۲ ۳٬۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد که ناشی از بارندگی‌های زیاد بود.

همچنان یافته‌های اداره یادشده نشان می‌دهد که ساحات تحت زرع گندم، برنج و سایر حبوبات درسال ۱۳۹۳ نسبت به سال گذشته ۱۶۷۴۴۴ هکتار افزایش یافته است.

منبع نوشته است که ارزش تولیدات صنایع خصوصی و دولتی درسال گذشته ۷۳۱۵ میلیون افغانی بود و نسبت به سال ما قبل آن ۳۰۵۸٬۳ میلیون افغانی ۲۹٬۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

این اداره علاوه کرده است که رقم واردات سال گذشته ۷٬۷ میلیارد دالرامریکایی و رقم صادرات ۵۷۱ میلیون دالر آمریکایی بود؛ درحالی که رقم واردات در سال ۱۳۹۲ به بیش از۸٬۷ میلیارد دالرامریکایی و رقم صادرات ۵۱۵ میلیون دالر آمریکایی می‌رسید.

در سالنامه تذکر رفته است که رقم تولید و تورید انرژی برق در کشور نشان می‌دهد که از ۱۰۲۲٬۳ میلیون کیلو وات درساعت درسال ۱۳۹۲، به ۱۰۴۹٬۰ مییلیون کیلووات برق درساعت درسال ۱۳۹۳ افزایش یافته است.

منبع علاوه کرده که دربخش مخابرات، انکشاف قابل ملاحظه صورت گرفته است؛ چنانچه ۲۴٬۸ میلیون سیم کارت توسط همه کمپنی‌های موباییل درکشور تا آخر سال ۱۳۹۳ به فروش رسیده است.

همچنان در سالنامه آمده است که درسال ۱۳۹۳ خط هوایی دولتی آریانا به مقدار ۱۳۰۲ تن اموال را انتقال داده است و برعکس خطوط هوایی خصوصی، در رابطه به انتقال مسافرین بر رقیب دولتی خود آریانا پیشی گرفته است.

در سالنامه آمده است که در رابطه به ساختمان‌ها و سرک؛ ارقام سال ۱۳۹۳ نشان می‌دهد که دولت وبخش خصوصی ۵٬۴ درصد افزایش را درساختمان‌ها و۱۹٬۹ درصد افزایش را در سرک سازی نسبت به سال ۱۳۹۲ داشته‌اند.

 به اساس معلومات احصائیه مرکزی، مجموع کمک‌های وعده شده جامعه جهانی در سال ۱۳۹۳ به افغانستان، به ۴۰۵۵٬۴۸ میلیون دالر می‌رسید؛ اما از این جمله ۴۰۰۲٬۳۱ میلیون دالر پرداخت شده است.

در این نشست که روز سه شنبه (۳۰ ثور) برگزار شد، «احمد ضیا مسعود» نماینده فوق العادهٔ رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب، معینان وزارت‌های ذیربط شرکت داشتند.

مسعود اعلان این احصاییه را ستود و گفت که ارقام دقیق می‌تواند حکومت را درجهت تهیه برنامه‌های کاری کمک کند.

وی گفت که نظربه معلومات سالنامه ۱۳۹۳ رشد اقتصادی کشور از ۶٬۵ درصد به ۲٬۲ درصد و عاید سرانه از ۷۷۲ به ۷۴۸ دالر آمریکایی کاهش یافته است که علت آن کاهش کمک‌های جامعه جهانی می‌باشد.

مسعود افزود که اقتصاد افغانستان وابسته به کمک‌های خارجی است و وقتی که کمک‌ها کاهش یابد، معلوم دار است که رشد اقتصادی کاهش می‌یابد.

رئیس احصاییه مرکزی از ارگان‌های دولتی و غیردولتی خواست که درموقع جمع‌آوری معلومات و ارقام، با کارمندان این اداره همکاری داشته باشند و به موقع معلومات لازم را دراختیار آنان بگذارند.

وی از وزارت تحصیلات عالی خواست که در قسمت آموزش‌های بیشتر کارکنان این اداره، همکاری داشته باشد.

منتشر شده در اقتصاد
کد خبر: 1296

ارسال نظر

کادرهایی که با علامت (*) مشخص شده اند وارد کردن اطلاعات در آنها الزامی می باشد. کد HTML مجاز نیست.

 • پیام تسلیت حضرت آیت الله صالحی به مناسبت حادثه درناک شهر گردیز
  پیام تسلیت حضرت آیت الله صالحی به مناسبت حادثه درناک شهر گردیز پیام تسلیت حضرت آیت الله صالحی به مناسبت حادثه درناک شهر گردیز بسمه تعالی من المومنین رجال صدقوا ما عاهدواالله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا شهادت موهبتی الهی و معبر است که انسان به واسطه آن از این جهان خاکی و ناسوت…
  نوشته شده در شنبه, 13 مرداد 1397 07:03
 • برگزاری کارگاه روش شناسی پاسخگویی به سوالات و شبهات دینی
  برگزاری کارگاه روش شناسی پاسخگویی به سوالات و شبهات دینی به گزارش پایگاه خبری رسالت کارگاه روش شناسی پاسخگویی به سوالات و شبهات دینی در حوزه علمیه رسالت با شرکت ده ها تن از طلاب سطوح عالیه از روز دوشنبه چهارم سرطان توسط استاد دکتر اسماعیل دانش پژوهشگر بین المللی…
  نوشته شده در دوشنبه, 04 تیر 1397 22:21
 • پیام تسلیت دفتر حضرت آیت الله صالحی به مناسبت شهادت حجه الاسلام توکلی
  پیام تسلیت دفتر حضرت آیت الله صالحی به مناسبت شهادت حجه الاسلام توکلی   بسم‌الله الرحمن الرحیم ولا تقولو لمن یقتل فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. خبر شهادت عالم عامل، حضرت حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر توکلی موجب تالم وتاثر فراوان گردید. او که برای رضای ذات اقدس حق تعالی در راه خدمت به اسلام و مسلمین تلاش…
  نوشته شده در شنبه, 02 تیر 1397 14:04
 • نشست تخصصی ارتباط فعالیتهای حوزوی با مسائل سیاسی اجتماعی معاصر
  نشست تخصصی ارتباط فعالیتهای حوزوی با مسائل سیاسی اجتماعی معاصر نشست تخصصی ارتباط فعالیتهای حوزوی با مسائل سیاسی اجتماعی معاصر نشست تخصصی «ارتباط ارتباط فعالیتهای حوزوی با مسائل سیاسی اجتماعی معاصر» با حضور استاد ارجمند «جناب حجج الاسلام والمسلمین وفی ریاست امور روحانیون استان خراسان ْقرایی ریاست برنامه ریزی جوزه در استان خراسان و اربابی معاونت امور مساجد استان خراسان…
  نوشته شده در یکشنبه, 27 خرداد 1397 07:14
 • برگزاری نمازسعید فطردر مدرسۀ علمیه ولایت مرکز بامیان
  برگزاری نمازسعید فطردر مدرسۀ علمیه ولایت مرکز بامیان   به گزارش پایگاه خبری رسالت :   همزمان با مساجد و تکایای سرتا سرکشور نماز عید سعبد فطر به امامت حجت السلام والمسلمین حاج آقای بابه محسنی با حضورصد ها تن از مؤمنین درمدرسۀ علمیه ولایت، مرکز بامیان اقامه گردید.   حجت السلام محسنی در بخشی از خطبه های…
  نوشته شده در شنبه, 26 خرداد 1397 15:32
 • میزان فطریه و مسائل فقهی مربوط به آن
  میزان فطریه و مسائل فقهی مربوط به آن به گزارش پایگاه خبری رسالت با پایان ماه مبارک رمضان مسئله میزان فطریه و مسائل فقهی مربوط به آن بیش از پیش  مورد سوال قرار می گیرد مسئول پاسخ به شبهات حوزه علمیه رسالت در یادداشتی از زاویه تاریخی به موضوع نگریسته است و به طرح این مسئله پرداخته که…
  نوشته شده در جمعه, 25 خرداد 1397 04:43
 • بهره مندی از افکار و اندیشه های آن امام خمینی(ره) رمز رشد و تعالی جهان اسلام
  بهره مندی از افکار و اندیشه های آن امام خمینی(ره) رمز رشد و تعالی جهان اسلام بهره مندی از افکار و اندیشه های آن امام خمینی(ره) رمز رشد و تعالی جهان اسلام  همزمان با بیست و نهمین سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی (ره)، سمیناری با عنوان «نوآوری های فلسفی عرفانی حضرت امام خمینی (ره)» از سوی حوزه علمیه رسالت و دفتز حضرت آیت الله صالحی در…
  نوشته شده در جمعه, 18 خرداد 1397 13:05
 • گزارش مراسم شبهای قدر
   به گزارش پایگاه خبری رسالت ْحوزه علمیه رسالت در شبهای نوزدهم ْ بیست و یکم و بیست وسوم ماه مبارک رمضاندر سوگ امام المتقین گریست. مراسم ویژه این شبها بالخصوص شب شهادت امام علی(ع) باحضور صد ها تن از هم وطنان و مومنین خدا جو برگزار شد. این مراسمها از…
  نوشته شده در جمعه, 18 خرداد 1397 09:46
 • سر زنش وتهدید در پرتوی عبارت ویل در قران
  سر زنش وتهدید در پرتوی عبارت ویل در قران به گزارش پایگاه خبری رسالت  آخرین درس تفسیر در ماه شعبان المعظم با عنوان ( ویل ) توسط حضرت ایت الله صالحی برگزار گردید  ایشان ابتدا بیان داشتند که هشدارهای قرانی باید سرلوجه امور زندگی فردی و اجتماعی باید باشد  یکی از این هشدار ها  عنوان ویل می باشد .در…
  نوشته شده در دوشنبه, 24 ارديبهشت 1397 23:05
 • پیام تسلیت دفتر حضرت آیت الله صالحی به مناسبت حوادث درناک اخیر افغانستان
  پیام تسلیت دفتر حضرت آیت الله صالحی به مناسبت حوادث درناک اخیر افغانستان بسم الله الرحمن الرحیم انا لله و انا الیه راجعون با تأسف و اندوه فراوان که روز دوشنبه، کشور ما شاهد حوادث تلخو خونین بود. در حمله تروریستی‌ای که در کابل، منطقه شش درک، انجام یافته،عده ای از شهروندانمان ، شهید و مجروح گردیده اند. نُه تن از خبرنگاران و…
  نوشته شده در سه شنبه, 11 ارديبهشت 1397 19:45

فعالیتهای مسجد جامع الزهرا

فعالیتهای حوزه علمیه رسالت